Tải Blockchain

From CloakCoin Wiki
Revision as of 11:09, 11 December 2018 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎Tiếng Việt • ‎Türkçe • ‎português • ‎中文(中国大陆)‎

CloakCoin Core client tự động tải file blockchain ở bước đầu tiên để tăng tốc độ đồng bộ hóa.

Nếu bạn cần cài lại file blockchain đã cập nhật, bạn có thể tìm thấy ở: https://backend.cloakcoin.com

Nếu ví bạn đang chạy, nhớ backup file wallet.dat của bạn trước khi cập nhật blockchain thủ công.


Cách tải file blockchain thủ công

Windows

 1. Gõ 'win'+'r' trên bàn phím.
 2. Nhập %appdata%.
 3. Windows Explorer vừa mở, nhấn vào thư mục 'CloakCoin'.
 4. Dán file blockchain đã tải về trước đó.
 5. Giải nén file Blockchain


Linux

Ví tạo một thư mục trong home directory của người dùng đang chạy ví.

 1. Mở Terminal.
 2. Vào home directory của người dùng đang chạy ví. Nếu đó là bạn, nhập cd và nhấn Enter trên bàn phím.
 3. Nhập cd .CloakCoin và nhấn Enter.
 4. Giải nén file Blockchain


MAC

 1. Mở Finder.
 2. Chọn 'Go' / 'Go To Folder' trong menu Finder.
 3. Nhập '~/Library/Application Support/CloakCoin/'
 4. Nhấn nút 'Go'.
 5. Giải nén file BlockchainC0.png
Không Hạn chế Bản quyền


Nội dung trang đang được phát triển!