Compile Cloakcoin Client

From CloakCoin Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Compile the Cloakcoin Client and the translation is 88% complete.

Other languages:
English • ‎Tiếng Việt • ‎Türkçe • ‎español • ‎português • ‎中文(中国大陆)‎

Hướng dẫn này bao gồm việc compile CloakCoin trên Linux và raspberry Pi, nó được thử nghiệm bởi các thành viên nhóm Cloak trên Ubuntu 16.04, Xubuntu 16.04 LTS và raspberry Pi3, các bản distribution Linux khác nhau có thể cần thêm tweeking.Build instructions for CloakCoin 2.2.2.1 on Ubuntu 16.04

 1. Download the updated package list from the repositories
 2. sudo apt update
 3. Upgrade your installation
 4. sudo apt upgrade -y
 5. Install the necessary dependencies
 6. sudo apt install -y build-essential qt5-default qt5-qmake libleveldb-dev libboost1.58-dev libcurl4-openssl-dev openssl libssl-dev libdb++-dev libevent-dev libboost-dev libboost-system-dev libboost-filesystem-dev libboost-program-options-dev libboost-thread-dev libminiupnpc-dev
 7. Create directory for dependency and set permissions
 8. sudo mkdir /opt/deps
  sudo chown $USER /opt/deps
 9. Download OpenSSL
 10. cd /opt/deps
  wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.0.2k.tar.gz
 11. Decompress OpenSSl
 12. tar -zxf openssl-1.0.2k.tar.gz
  cd openssl-1.0.2k
 13. Build OpenSSL
 14. ./config
  make
 15. Create symbolic link
 16. cd ..
  ln -s openssl-1.0.2k openssl-1.0.2g
 17. Download the CloakCoin Client
 18. cd ~
  wget -O CloakCoin-2.2.2.1.tgz https://github.com/CloakProject/CloakCoin/archive/v2.2.2.1.tar.gz
  tar xvfz CloakCoin-2.2.2.1.tgz
 19. Build the CloakCoin Client
 20. cd CloakCoin-2.2.2.1/src/leveldb
  make clean
  make
  cp out-static/*.a .
  cd ../..
  qmake USE_UPNP=-
  make

"Hướng dẫn build cho phiên bản Ubuntu Linux QT GUI"

 1. Cài đặt git nếu bạn chưa có
 2. sudo apt install git
 3. Clone CloakCoin repository từ Github
 4. git clone https://github.com/CloakProject/CloakCoin
  cd CloakCoin/src
 5. Cài đặt dependency
 6. sudo apt install -y \ build-essential \ qt5-default \ qt5-qmake \ libleveldb-dev \ libboost1.58-dev \ libcurl4-openssl-dev \ openssl \ libssl-dev \ libdb++-dev \ libevent-dev \ libboost-dev \ libboost-system-dev \ libboost-filesystem-dev \ libboost-program-options-dev \ libboost-thread-dev \ libminiupnpc-dev
 7. Build từ source
 8. qmake && make
 9. Nếu tất cả đều ổn, cloakcoin-qt nên được tạo trong root của thư mục repository
 10. Lần đầu tiên bạn khởi chạy ví, nó sẽ phải đồng bộ hóa với mạng. Điều này kéo dài mãi mãi nếu bạn chưa có nhiều blockchain được tải xuống. Bạn có thể tải xuống như thế này:
 11. mkdir ~/.CloakCoin && cd ~/.CloakCoin
 12. Tải xuống ~1,1 GB dữ liệu blockchain
 13. wget https://backend.cloakcoin.com/wallet/v2/cloak_ldb.zip
  unzip cloak_ldb.zip
  rm cloak_ldb.zip
 14. Hiện bạn đã sẵn sàng khởi chạy ví
 15. ./cloakcoin-qt
 16. Bạn có thể tùy chọn copy cloakcoin-qt vào directory trong $PATH của bạn để bạn có thể mở nó từ bất kỳ đâu như sau
 17. sudo cp ./cloakcoin-qt /usr/local/bin

"Hướng dẫn build cho phiên bản Linux headless"

 1. Cài đặt git nếu bạn chưa có
 2. sudo apt install git
 3. Clone CloakCoin repository từ Github
 4. git clone https://github.com/CloakProject/CloakCoin
  cd CloakCoin/src
  make -f makefile.unix

"Hướng dẫn build cho phiên bản Raspberry Pi 3 headless"

Hướng dẫn này bao gồm mọi thứ bạn cần biết để thiết lập một ví tiền xách tay và node giao dịch ẩn danh enigma.


Nếu bạn làm theo thứ tự các bước bạn sẽ có một ví CloakCoin hoạt động và có trong tay sức mạnh để hỗ trợ mạng cloakcoin.

"Yêu cầu bắt buộc:"

 1. Raspberry Pi 3
 2. SD card 8Gb (khuyên dùng class 10)
 3. Nguồn 5v 2A
 4. USB 2Gb để swap drive (khuyên dùng USB 3.0)
 5. Kết nối mạng internet LAN
 6. Coffee


Cài OS arm64 trên Raspberry Pi và thiết lập SWAP trên USB

Pi64 là OS 64 bit cho Raspberry Pi 3. Nó dựa trên Debian Stretch và được hỗ trợ bởi 4.11 Linux kernel

 1. Tải xuống bản pi64 lite từ:
  https://github.com/bamarni/pi64/releases/download/2017-07-31/pi64-lite.zip
 2. Để viết image Pi64 vào SD card, chúng ta sử dụng Etcher, tải etcher cho nền tảng của bạn ở đây:
  https://etcher.io/
 3. Chạy Etcher, sau đó nhấp vào select image" và chọn image Pi64 mà bạn đã tải xuống trước đó, sau đó select drive cho SD card bạn sẽ sử dụng trên Pi, sau đó bấm vào Flash!. Đợi thông báo flash completed! và sau đó bạn có SD card sẵn sàng để sử dụng trên Raspberry Pi.
 4. Insert SD card vào Raspberry Pi và bật nguồn. Trong quá trình khởi động đầu tiên, quá trình cài đặt sẽ tiếp tục trong vài phút, sau đó Raspberry Pi sẽ khởi động lại và bạn sẽ sẵn sàng sử dụng. Người dùng mặc định là pi và mật khẩu là raspberry, nó có quyền root không mật khẩu thông qua sudo. Trên phiên bản lite, SSH được bật theo mặc định.
 5. Thay đổi mật khẩu người dùng pi bằng câu lệnh:
  passwd
 6. Cập nhật danh sách package Pi64 bằng cách gõ:
  sudo apt-get update
 7. Install a text editor:
  sudo apt-get install nano
 8. Để tạo partition swap trên USB, tạo một partition trống không có hole. Sau đó bạn có thể format partition này bằng:
  sudo mkswap /dev/sdX
  thay /dev/sdX bằng partition của bạn (gõ câu lệnh dmesg để xác định USB của bạn, trường hợp của tôi là sda1)
 9. Mount partition này như swap với:
  sudo swapon -U UUID
  nơi UUID thuộc /dev/sdX của bạn từ:
  sudo blkid /dev/sdX
  Gắn swap mới của bạn trong /etc/fstab bằng cách chỉnh sửa fstab với:
  sudo nano /etc/fstab
  Thêm dòng này (thay xxx bằng UUID của sdX của bạn):
  UUID=xxx none swap sw 0 0
 10. Khởi động lại hệ thống bằng:
  sudo reboot
 11. Để xem partition swap mới thêm vào gõ:
  free -hThiết lập môi trường building

 1. Cài đặt dependency và các ứng dụng bắt buộc bằng các câu lệnh sau:
 2. sudo apt-get update
  sudo apt-get install g++
  sudo apt-get install zlib1g-dev
  sudo apt-get install wget
  sudo apt-get install unzip
  sudo apt-get install make
  sudo apt-get install libboost-all-dev
  sudo apt-get install git
 3. Lấy source CloakCoin:
 4. git clone https://github.com/CloakProject/CloakCoin

  Việc này sẽ clone source CloakCoin Project vào máy của bạn. nếu bạn ở home directory (by default /home/pi) nó sẽ clone vào: /home/pi/CloakCoin

 5. Lấy và compile libevent
 6. sudo wget https://github.com/downloads/libevent/libevent/libevent-2.0.21-stable.tar.gz
  tar -zxf libevent-2.0.21-stable.tar.gz
  cd libevent-2.0.21-stable
  ./configure
  make
  sudo make install
 7. Lấy và compile libssl từ source
 8. wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.0.2k.tar.gz
  tar -zxf openssl-1.0.2k.tar.gz
  cd openssl-1.0.2k
  ./config
  make
  sudo make install_sw (no docs/manpages)
  echo libssl-dev hold | sudo dpkg --set-selections (keeps from updating)
 9. Lấy và compile Berkeley db 4.8
 10. wget http://ftpmirror.your.org/pub/misc/Berkeley-DB/db-4.8.30.zip
  unzip db-4.8.30.zip
  cd db-4.8.30/build_unix
  ../dist/configure --build=aarch64-unknown-linux-gnu --enable-cxx
  make
  sudo make install
 11. Compile levedb
 12. cd /home/pi/CloakCoin/src/leveldb
  chmod 755 build_detect_platform
  make clean
  make (ignore compile error, the *.a files have already been created)
  cp out-static/*.a .
 13. Lấy và compile miniupnpc 1.9
 14. wget http://miniupnp.tuxfamily.org/files/download.php?file=miniupnpc-1.9.20160209.tar.gz
  tar -zxf miniupnpc-1.9.20160209.tar.gz
  cd miniupnpc-1.9.20160209
  make

  sao chép libminiupnpc.a vào (cloaksource)/src/miniupnpc với:

  cp libminupnpc.a /home/pi/CloakCoin/src/miniupnpcCompile ví

 1. Thay đổi sang CloakCoin source directory và compile:
 2. cd /home/pi/CloakCoin/src
  export CXXFLAG=" -DBOOST_NO_CXX11_SCOPED_ENUMS"
  make -f makefile.unix

  Bạn nên kết thúc với cloakcoind trong /home/pi/CloakCoin/src (lấy một tách coffee, sẽ mất hơn 1 tiếng để hoàn thành). Khi hoàn thành:

  cp ./cloakcoind /usr/local/binKhởi tạo, Thử nghiệm và Những câu lệnh đầu tiên

 1. Trước khi khởi động ví, bạn cần mở trình chỉnh sửa nội dung và tạo file rpc configuraion của CloakCoin với:
 2. nano /home/pi/.CloakCoin/CloakCoin.conf
 3. Viết thông tin như sau:
 4. rpcuser=bitcoinrpc
  rpcpassword= <type some ramdom password that you dont need to remember>

  nhấn "Ctrl+O" rồi "Enter" để lưu rồi sau đó "Ctrl+X" để thoát khỏi trình chỉnh sửa nội dung.

 5. Thiết lập nó là owner-readable-only với:
 6. chmod 400 /home/pi/.CloakCoin/CloakCoin.conf

  (Nếu bạn không tạo file CloakCoin.conf như trên, khi khởi động ví với câu lệnh cloakcoind bạn sẽ nhận được như sau: 'error: you must set rpcpassword=<password> in the configuration file: ...')

 7. Để khởi động ví với bộ sao lưu cơ sở dữ liệu lên tới 100Mb:
 8. cloakcoind -dbcache=100
 9. Mở console khác bằng cách nhấn "Alt+F2" và gõ:
 10. cloakcoind getinfo

  Nếu bạn nhận được trả lời: error: couldnt connect to server Chờ vài phút và thử lại, khi bạn nhận được phản hồi ví CloakCoin Pi đang chạy, và chờ để kết nối và đồng bộ hóa để bắt đầu.

 11. Đồng bộ hóa với blockchain có thể mất vài ngày, sẽ nhanh hơn nếu bạn tải dữ liệu blockchain thủ công:
 12. cd /home/pi/.CloakCoin
  wget https://backend.cloakcoin.com/wallet/v2/cloak_ldb.zip
  unzip cloak_ldb.zip
  rm cloak_ldb.zip
 13. Khởi động lại:
 14. sudo reboot
 15. Khởi động lại ví:
 16. cloakcoind -dbcache=100
 17. Nhận danh sách câu lệnh rpc đầy đủ:
 18. cloakcoind help


Backup image SD card

Thật hợp lý khi giữ bản sao toàn bộ image SD card, vì thế bạn có thể phục hồi card nếu bạn mất hoặc bị hư.

Dĩ nhiên hãy chắc chắn ví bạn được mã hóa trước khi backup

 1. Để tạo file image backup trên máy bạn gõ:
 2. sudo dd bs=4M if=/dev/sdb of=cloakpi.img
 3. Để phục hồi file image trên SD card khác gõ:
 4. sudo dd bs=4M if=cloakpi.img of=/dev/sdb


Thế là xong, chúc bạn vui!


C0.png
Không Hạn chế Bản quyền